Αντώνης Αντωνάκος

Αντώνης Αντωνάκος

Φιλόλογος

Φιλόλογος και Ιστορικός

Ἀντώνιος Α. Ἀντωνάκος ἐγεννήθη τὸ 1954 στὸν Πειραιᾶ, ὅπου καὶ μεγάλωσε. Εἶναι Κλασσικὸς Φιλόλογος καὶ Ἱστορικός, δίδαξε δὲ ὡς καθηγητὴς ἐπὶ 34 συναπτὰ ἔτη στὴν Δευτεροβάθμια (Μέση) Ἐκπαίδευση.

Ἔχει συμμετάσχει σὲ διάφορα ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, συνεργάζεται δὲ μὲ καθηγητὲς Πανεπιστημίων τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὶς μεθόδους διδασκαλίας καὶ ἐκμαθήσεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ὡς ζωντανῆς γλώσσας.

Τακτικὸς ἀρθρογράφος σὲ ποικίλες ἐφημερίδες καὶ δεκάδες περιοδικά, δημοσιεύει εἰδικὲς μελέτες καὶ ἔρευνές του, σχετικὲς μὲ τὴν κλασσικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἱστορία, τὴν λαογραφία καὶ τὴν πολιτική, τὶς ὁποῖες καὶ ἔχει παρουσιάσει μὲ πολλὲς διαλέξεις καθὼς καὶ σὲ πολλὲς τηλεοπτικὲς καὶ ραδιοφωνικὲς ἐκπο­μπές. Ἐπὶ μία καὶ πλέον δεκαετία κατεῖχε τὴν θέση τοῦ Ἀρχισυντά­κτου στὸ ἱστορικὸ περιοδικὸ «ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ».

Εἶναι μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναδείξεως τῶν ἀρχαιοτήτων τοῦ Ἄρ­γους  καὶ διαλέκτης τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, ὑπῆρξε δὲ μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Θεμάτων τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Διαγωνι­σμοῦ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

Ἔχει ἀναδείξει διεθνῶς ἕνα μοναδικὸ θέμα, τὴν προέλευση τῆς μορφῆς τοῦ Ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸν Φωτοφόρο Ἀπόλλωνα Ἥλιο, ὅπως αὐτὸς ενδεικτικὰ ἀπεικονίζεται στὸ Μουσεῖο τῆς Κορίνθου. [Θέμα ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ μεγάλες ἐφημερίδες τοῦ κόσμου, καὶ ἀναφέρεται πλέον, ὡς πληροφορία, στὸ ἐπίσημο βιβλίο τοῦ τμήματος Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Εἰρήνη Βαλερᾶ – Rickerson].

Διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος τῆς «Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων» (ἡ ὁποία ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ Ἀκαδημαϊκὸ Μιχαὴλ Στασινόπουλο, μὲ σπουδαῖο ἐθνικὸ ἔργο, ὄχι μόνο σὲ ἑλληνικὸ ἀλλὰ καὶ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο), καθὼς καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἁπανταχοῦ Λακώνων «Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ».

Ἔχει συγγράψει καὶ ἐκδώσει 25 βιβλία καὶ ἔχει δημοσιεύσει 125 ἐπιστημονικὲς μελέτες, καθὼς καὶ ἑκατοντάδες ἄρθρα.

Ἔχει τιμηθῆ γιὰ τὸ συγγραφικό του ἔργο καὶ τὴν ἐν γένει προσφορά του στὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα ἀπὸ δεκάδες Δήμους τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ ἀπὸ πάμπολλους πνευματικούς, θρησκευτικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς φορεῖς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὁμογένειας.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. «ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ» (Ἐκ­δό­σεις Νέα Θέσις 2002, Γ΄ ἔκδοση 2007).
 2. Ἐλευθερία λόγου καὶ Δημοκρατία: Τὸ θαῦμα τῆς Ἀρχαίας Ἑλ­λάδος [Φιλολογικὴ καὶ ἱστορικὴ προσέγγιση]. (Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Σπῖνο. Ἐκδόσεις ΑΜΒΕR), Ἀθῆναι 2003. – 2η νέα ἔκδοση 2019, Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».
 3. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἄνευ διδασκάλου γιὰ ἀρχαρίους) ΤΟΜΟΙ α΄καὶ β΄ – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2004. (11η  ἔκδο­ση)
 4. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἄνευ διδασκάλου γιὰ ἀρχαρίους) ΤΟΜΟΙ γ΄καὶ δ΄ –  Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2008. (8η  ἔκδοση)
 5. Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2004.
 6. ΑΙΕΝ ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ [4η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα]
 7. Προλογικὴ ἐργασία στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση τοῦ συγγράμματος τοῦ καθηγητοῦ τῶν Πανεπιστημίων Berkley (ΗΠΑ) καὶ Χαϊδελβέργης (Γερμανίας), Δόκτορος Nors S. Josephson, μὲ τὸν τίτλο «ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ».
 8. Ἡ Μεγαρικὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ (Ἔκδοση τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Μεγάρων).
 9. Ἑλληνικὴ γλῶσσα «ὥρα μηδέν» (Μὲ τὴν συνεργασία τῆς Χα­ρᾶς Τσικοπούλου καὶ τοῦ Μ. Καρελᾶ).
 10. Γλῶσσα ποῖ πορεύη; – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2007. [7η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα]
 11. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ – (Οἱ ἀποδείξεις τῆς ἀδιάσπαστης παρουσίας τῶν Ἑλλήνων, ὅπως αὐτὲς προκύπτουν μέσα ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα κείμενα, τὰ ἀρχαιολογικὰ τεκμήρια, τὴν γλῶσσα, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὶς ἔρευνες DNA). Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2007. [7η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα]
 12. 1940-1944ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2008. (Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Σπῖνο.) [5η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα] – 2η νέα ἔκδοση 2020, Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».
 13. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ τοῦ 1821. – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2009. (Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Σπῖνο). [5η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα] – 2η νέα βελτιωμένη ἔκδοση 2020, Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».
 14. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΙΣΚΩΝ (Νεοελληνικὴ ἀπόδοση, σχόλια, Γλωσσάριο) Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2010.
 15. ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ (Συμβουλὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀρ­χαιό­τητος πρὸς τοὺς σύγχρονους πολιτικούς). – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2011. [4η ἔκδοση, ἐξαντληθεῖσα]
 16. Ὁ σταυρεπίστεγος Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας Ἀργολίδος – Ἐκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ, Θεσσαλονίκη 2012.
 17. Ποιοὶ εὐθύνονται γιὰ τὴν τραγωδία τῆς Μικρασιατικῆς κα­ταστροφῆς – (Ἐκδόσεις «Νέα Θέσις» 2014).
 18. Τὰ ἀποσιωπηθέντα στοιχεῖα περὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς – (Ἐκδόσεις «Νέα Θέσις» 2016)
 19. Ἡ ἰδιαίτερη σημασία τῶν λέξεων «Ἐλευθερία», «Νίκη» καὶ «Ἀρετὴ» καὶ ἡ ἐπίδρασή τους στὴν διαχρονικὴ πορεία τῶν Λακώνων (καὶ ἄλλα Λακωνικά θέματα) – (Ἐκδόσεις «Ἀδούλωτη Μάνη»).
 20. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ προσωπείου τῆς φωνητικῆς γραφῆς – Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», Ἀθήνα.
 21. Περὶ Γλώσσης Ἀρθογραφία – Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», Ἀθήνα.
 22. «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» – Ἡ πεμπτουσία τῆς Ἀρετῆς, τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Φιλοτίμου Ἤθους τῶν Ἑλλήνων. Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», Ἀθήνα, 2018.
 23. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ – Ἐκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ» (Πολυσυλλεκτικὸ 3τομο ἔργο ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς τοῦ ΕΚΠΑ Ἰωάννου Μπράμη). Συμμετοχὴ τοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου μὲ τὴν συγγραφὴ τῶν ἀκολούθων κεφαλαίων: α) Ἡ σημασία καὶ ἡ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν ἐξέλιξη τῆς Ἰατρικῆς καὶ τῆς Χειρουργικῆς. β) Καταγραφὲς ἰδιαίτερων χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων ἀπὸ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. γ) Τὸ λεξιλόγιο τῶν ἰατρικῶν καὶ δὴ τῶν χειρουργικῶν ὅρων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη. Ἀθήνα, 2018.
 24. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΜΕΛΛΟΝ (Πολιτικὰ κείμενα μάχης ληφθέντα ἀπὸ τὴν δεξαμενὴ τῆς γνώσεως τῶν προγόνων μας) – Συμβουλὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς ἀρχαιότητος πρὸς τοὺς σύγχρονους πολιτικοὺς γιὰ μία ἑλληνικὴ στάση ἀπέναντι στὰ σύγχρονα προβλήματα. Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», Ἀθήνα.
 25. ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. Μία ἐπιστημονικὴ συνεισφορὰ στὴν κατανόηση τοῦ σημαντικώτερου ἐργαλείου τοῦ Νοῦ. Τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. – Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ», Ἀθήνα.

 

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 1.  «ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ»  Ποίηση (1980)
 2. «ΣΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ» Ποίηση (1989)

 

ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

 1. Ἀπὸ ποῦ ἔχει κλαπῆ ἡ μορφὴ τοῦ ἀγάλματος τῆς Ἐλευ­θερίας τῶν Η.Π.Α. (Πρώτη Παγκόσμια Δημοσίευση).
 2. «www.aresmareskoukounares.κωμ.» – Διδασκαλία τῆς σω­στῆς ἑλληνικῆς Γλώσσης μέσῳ τῶν λαθῶν τῶν ΜΜΕ.
 3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ – Ἡ ἱστορία καὶ ἡ δύναμη ἑνὸς πνευματικοῦ ὑπερόπλου.
 4. ΟΥ ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΑΣΑΦΕΣ. Οἱ παραποιήσεις τῶν πηγῶν καὶ τῶν κειμένων στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐξουσίας.
 5. ΚΥΚΛΩΠΕΣ: Ἦσαν πράγματι μονόφθαλμοι; (Τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὴ ἀνασκευὴ τοῦ μύθου περὶ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ τῶν Κυκλώπων τῆς Ὀδυσσείας καὶ τῶν τειχισάντων τὴν Τίρυνθα). Ἐκδόσεις «Πελασγός».
 6. Ἀντιδάνεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἕνα ὑπέροχο ταξίδι στὸν ἄγνωστο μαγευτικὸ κόσμο τῶν ἑλληνικῶν λέξεων. Ἐκδόσεις «Πελασγός».
 7. Οἱ μέθοδοι τῶν ἀρχαίων σοφιστῶν στὴν σημερινὴ πολιτικὴ πρακτική.

Events