Όρνιθες του Αριστοφάνους

Μαρία Κέκκου Δρ. Φιλολογίας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Μαρία Κέκκου
Φιλόλογος

ΕΝΑΡΞΙΣ

14 Μαΐου 2019 - 19:30

ΛΗΞΙΣ

14 Μαΐου 2019 - 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παλλάδος 22 -24, Αθήνα   View map

Μαρία Κέκκου Δρ. Φιλολογίας